ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΙΑΣ ΠΗΓΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΤΥΠΟΥ L7902-20 ΤΗΣ HAMAMATSU Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ SKYSCAN 1172 (BRUKER), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MAPWORMS ΚΩΔ. 33.4022201», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 49.900,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΜΕ ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 171912

Σεπτέμβριος 16, 2022 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday October 3rd, 2022

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.