ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΣΤΙΣ ΓΟΥΡΝΕΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 50.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 174133

Οκτώβριος 21, 2022 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday November 14th, 2022

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.