ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ DNA ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ILLUMINA ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΘΑΠ- CMBR» Εκτιμώμενης αξίας 72.580,64 € πλέον ΦΠΑ 17.419,36 € και ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 90.000,00 €, ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ 122.974

Απρίλιος 28, 2021 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday May 17th, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.