Διευκρινίσεις αναφορικά με τον Διεθνή διαγωνισμό με αρ. πρωτοκόλλου Προκήρυξης 10.006/02-10-2018, αριθμό πρωτοκόλλου Περίληψης 10.007/02-102018 και αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 65023

Οκτώβριος 18, 2018 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Tuesday November 6th, 2018

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.