ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ TON ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 35.000,00€ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ», ΑΡ.ΠΡ. 20011/1508/09.04.2020 & ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ 90961

Απρίλιος 14, 2020 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday May 18th, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.