ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1,2,3,4 ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΥΛΙΣΜΙΚΟ), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “RECONNECT”-INTERREG BALKAN MEDITERRANEAN 2014-2020», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 11.935,48€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΑΡ. ΠΡ. 20011/2440/09.06.2020 & ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 93378

Ιούνιος 11, 2020 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday June 29th, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.