ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΥ Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 40.000,00€ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ. ΑΡ.ΠΡ. 20011/47/08.01.2020

Ιανουάριος 8, 2021 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Wednesday January 20th, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.