Για την πρόσληψη μεταδιδακτορικού ερευνητή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων.

Δεκέμβριος 9, 2015 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΧΑΛΑΚΗΣ Θέσεις εργασίας

«Παρακολούθηση Παράκτιων και Θαλάσσιων Οικοτόπων»

Expires at 12:00pm on Saturday December 12th, 2015

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.