Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αναλωσίμων για τις εργασίες πεδίου, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 104.999 ευρώ πλέον ΦΠΑ, αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 172598

Σεπτέμβριος 22, 2022 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:34am on Wednesday October 12th, 2022

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.