Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση – συμπλήρωση του εξοπλισμού των Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου και του ΠΕΕ «Αλκυών» του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Αρ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 154986

Φεβρουάριος 3, 2022 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday February 21st, 2022

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.