ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» (ΚΕΘΑΠ-CMBR)-ΥΠΟΕΡΓΟ 12 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 114.693,55€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% 27.526,45€ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 142.220,00€, ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 122.979

Απρίλιος 28, 2021 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday May 17th, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.