ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΕΘΑΠ-CMBR) ΤΩΝ ΑΓΟΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1 «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ» ΚΑΙ 5 «ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ» ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 12, ΑΡ.ΠΡ. 20011/5983/09.11.2021 & ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 142978

Νοέμβριος 10, 2021 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Friday November 26th, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.