ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ “Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ”: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΑΣ SEABIRD SBE 9 PLUS”ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 3 ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 12 «» ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 5.900,00€ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α., ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 140488

Οκτώβριος 1, 2021 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Friday November 5th, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.