ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 34.729,62€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 19 ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11, ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 140449

Σεπτέμβριος 30, 2021 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Friday November 5th, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.