ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ Συνολικής εκτιμώμενης αξίας 45.000€ πλέον ΦΠΑ

Νοέμβριος 29, 2018 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Friday December 14th, 2018

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.