Διευκρίνιση ως προς το λεκτικό της εγγύησης του τμήματος 8 του διεθνή διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 20011/7332/26-06-2019 και αρ. ΕΣΗΔΗΣ 76383,1

Ιούλιος 16, 2019 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Friday July 26th, 2019

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.