ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΘΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2.2.2 «ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.2.2..1 ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20011/8851/31.08.2018 ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 63844,1

Σεπτέμβριος 12, 2018 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday October 8th, 2018

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.