ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ «Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 210.000,00€ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ., ΜΕ ΑΡ.ΠΡ. 20011/5233/23.11.2020 & ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 102895

Νοέμβριος 25, 2020 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday December 14th, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.