ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΩΝ ΑΓΟΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2,3,8,9,10,11,12 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΕΔΙΟΥ» ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 42.619,18 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, αρ. εσηδης 91822

Μάιος 7, 2020 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Tuesday June 9th, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.