ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1,2,5 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ TON ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 140.000€ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 80353

Οκτώβριος 4, 2019 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Monday November 11th, 2019

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.