ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 3, 8, 13 ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “RECONNECT”-INTERREG BALKAN MEDITERRANEAN 2014-2020», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 9.500,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΑΡ.ΠΡ. 20011/11333/3.12.2019 & ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ 82715

Δεκέμβριος 5, 2019 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday December 23rd, 2019

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.