ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -COPERNICUS MED IN SITU TAC PHASE II-

Ιούνιος 30, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν:
Δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός των 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων.
Δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης /βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων.
Το δικαίωμα της πρόσβασης στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης των άλλων υποψηφίων, ασκείται υπέρ του αιτούντος υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει στο πρόσωπό του το έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.

Expires at 11:59pm on Tuesday July 6th, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.