ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.20043/1888 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗ ΜΑΓΕΙΡΑ Α’ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. ΣΤΟ Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ

Μάιος 9, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday May 13th, 2022

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.