Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων -ARIEL-Promoting small scale fisheRIes and aquaculture transnational networking in Adriatic-Ionian macroregion- με Κ.Ε. (02.2021801) και -PORTODIMARE-geoPORtal of TOols & Data for sustainable Management of coastal and maRine Environment- με Κ.Ε.(02.2021802)

Μάρτιος 10, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday March 24th, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.