Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -Καινοτόμος Ανάπτυξη Πιλοτικών Πολυτροφικών Υδατοκαλλιεργειών-

Απρίλιος 10, 2019 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday April 24th, 2019

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.