Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και συναφών προϊόντων στο πλαίσιο του έργου RADIO-ΕΛΙΔΕΚ», εκτιμώμενης αξίας 22.196,00€ πλέον ΦΠΑ

Ιούνιος 9, 2020 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Monday June 22nd, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.