ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ «Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 210.000,00€ ΑΠΑΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΑΡ.ΠΡ. 20011/4444/28.09.2020 & ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ 100053

Σεπτέμβριος 28, 2020 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday October 19th, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.