ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ CMBR» Εκτιμώμενης αξίας 80.645,16 € πλέον ΦΠΑ 19.354,83 € και ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 100.000,00 €, ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 106.662

Φεβρουάριος 22, 2021 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Friday March 12th, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.