ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ & ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΣΚΑΦΟΣ), ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘GHOSTRAWL’», ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 50.806,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (63.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ). ΑΡ.ΠΡ. 20011/3951/19.07.2022 & ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ 168331AR.

Ιούλιος 21, 2022 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday August 22nd, 2022

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.