ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΠΑΛΙΡΡΟΙΟΓΡΑΦΩΝ» ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 64.516 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, AΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 81719

Νοέμβριος 11, 2019 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Wednesday December 4th, 2019

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.