ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΘΑΠ-CMBR, ΥΠΟΕΡΓΟ 10», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 114.919,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΑΡ.ΠΡ. 20011/1513/09.04.2020 & ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 90972

Απρίλιος 14, 2020 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday May 4th, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.