ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε: Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ», Ε/Α «ΦΙΛΙΑ» ΚΑΙ ΠΕΕ «ΑΛΚΥΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 97.000,00€ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, AΡ. ΕΣΗΔΗΣ 76540

Ιούλιος 1, 2019 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Friday August 2nd, 2019

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.