ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ, ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ, ΚΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΙΑΤΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ» ΣΟΥΔΑ 2018-2019. TMHMA A. «Ιχθυοτροφές ανάπτυξης Τσιπούρας, Λαβρακιού και Κρανιού, ποσότητας 37,55 τόνων και εκτιμώμενης αξίας 42.728,75€ πλέον ΦΠΑ», ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 76542,1

Ιούλιος 1, 2019 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Friday August 2nd, 2019

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.