ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2023 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 212.000€ πλέον ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 65023

Οκτώβριος 2, 2018 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Tuesday November 6th, 2018

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.