ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ TON ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 328.000€ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ AΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 71897

Μάρτιος 15, 2019 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Tuesday April 23rd, 2019

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.