ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (GES) ΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΑ 1 ΤΗΣ ΟΠΘΣ (ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.600.000€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 81211.

Οκτώβριος 25, 2019 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Monday December 2nd, 2019

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.