ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 226.076€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20011/5036 ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΗΔΗΣ 102263

Νοέμβριος 12, 2020 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Wednesday December 16th, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.