ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 436.760€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 63844,1

Σεπτέμβριος 4, 2018 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday October 8th, 2018

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.