ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΜΕ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 63.882,02€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 14 ΚΑΙ 22 ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11, ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 132082

Μάιος 11, 2021 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday June 21st, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.