ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 51.500€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

Σεπτέμβριος 7, 2018 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Monday September 24th, 2018

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.