ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΠΙΕΣΕΙΣ, ΧΡΗΣΗ) ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS:5001676 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 17.360,64 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Ιούνιος 12, 2020 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Monday July 20th, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.