ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ CYTOSENSE, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 54.000€ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

Αύγουστος 28, 2020 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Monday September 7th, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.