ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ 4ALIEN», ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 38.709,68€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (=48.000,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ.) ΑΡ.ΠΡ. 20011/49/08.01.2021

Ιανουάριος 8, 2021 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Wednesday January 20th, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.