ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ 5 ΑΤΟΜΩΝ-ΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΣΤΗ Ν.ΓΥΑΡΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 39 ΗΜΕΡΩΝ, ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ 15/05/2021 ΚΑΙ 15/07/2022», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 44.800,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ . ΑΡ.ΠΡ. 20011/2064/22.04.2021

Απρίλιος 23, 2021 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Thursday May 6th, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.