ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ –ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΖΩΝ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 49.000€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Μάιος 28, 2021 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Tuesday June 15th, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.