ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟΝ. ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 20011/2595

Μάιος 25, 2016 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 3:00pm on Thursday June 2nd, 2016

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.