ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ «Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ», Ε/Α «ΦΙΛΙΑ» ΚΑΙ Π/ΕΕ «ΑΛΚΥΩΝ» ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 111.135€ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 20011/8219

Μάιος 3, 2018 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Tuesday May 15th, 2018

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.