ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ» (ΤΜΗΜΑ 8) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 9 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΠΙΕΣΕΙΣ, ΧΡΗΣΗ) ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ», ΚΩΔ.ΟΠΣ/MIS: 5001676, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 60.000,00 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 83457

Δεκέμβριος 20, 2019 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Tuesday January 21st, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.