Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης του συστήματος πολυδεσμικής βαθυμετρίας του Π/ΕΕ ΑΛΚΥΩΝ του ΕΛΚΕΘΕ. Παρακαλώ, οι προφορές να σταλούν στα e-mail’s: gahatiris@hcmr.gr, promithies@hcmr.gr μέχρι τις 9/6/2020 και ώρα 12.00 μμ. Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Χατήρης, τηλ. 2241078320

Μάιος 26, 2020 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Tuesday June 9th, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.