Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού επεξεργασίας, παρουσίασης και αποθήκευσης των δεδομένων πολυδεσμικής βαθυμετρίας. Παρακαλώ οι προσφορές να σταλούν στα e-mail’s : gahatiris@hcmr.gr, promithies@hcmr.gr μέχρι τις 9/6/2020 και ώρα 12.00 μμ Αρμόδιος για πληροφορίες : κ. Χατήρης 2241078320

Μάιος 26, 2020 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Tuesday June 9th, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.